Sokos Hotelleille palkintosade The World Luxury Hotel Awards -kilpailussa

Tun­nus­tuk­set alan Oscar-gaa­lak­si­kin sa­no­tus­sa kil­pai­lus­sa myön­net­tiin Hä­meen­lin­nan Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nal­le, jy­väs­ky­lä­läi­sel­le Solo Sokos Hotel Pa­vil­jon­gil­le sekä Tal­lin­nan Solo Sokos Hotel Es­to­rial­le. Ho­tel­lien edus­ta­jat vas­taa­not­ti­vat pal­kin­not 2. jou­lu­kuu­ta Sveit­sin St. Mo­ritzis­sa jär­jes­te­tys­sä gaa­las­sa.

Pal­kin­not myön­ne­tään sekä mait­tain, maa­no­sit­tain että maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Ki­sas­sa pal­ki­taan ho­tel­li­vie­rai­den eh­dot­ta­mia huip­pu­luo­kan ho­tel­le­ja, jotka ovat pa­nos­ta­neet niin puit­tei­siin kuin pal­ve­lun ta­soon ja osaa­vat huo­mioi­da asiak­kaan­sa yk­si­löl­li­ses­ti.

Hä­meen­lin­na­lai­nen Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na pal­kit­tiin ensi ker­taa. Ho­tel­li­pääl­lik­kö Ma­ri­ka Haa­vis­to iloit­see Suo­men paras jär­vi­ho­tel­li -tun­nus­tuk­ses­ta: “Vii­mei­sen kol­men vuo­den ai­ka­na olem­me uu­dis­ta­neet Va­na­ja­ve­den ran­nal­la si­jait­se­van ho­tel­lim­me kaik­ki tilat. Vii­mei­sin uu­dis­tus on ke­säl­lä avau­tu­nut Le Bla­son -ra­vin­to­la, jonka myötä olem­me voi­neet tar­jo­ta en­tis­tä laa­duk­kaam­pia ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta.”

“Kun tilat ho­tel­li­huo­neis­ta ko­kous­ti­loi­hin on saatu uu­del­le ta­sol­le, vä­lit­tyy hen­ki­lö­kun­tam­me in­nok­kuus asia­kas­pal­ve­luun en­tis­tä pa­rem­min; ha­luam­me olla par­hai­ta. Tämä näkyy nyt myös asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­sä, joka nousi tänä vuon­na erin­omai­sel­le ta­sol­le. Hie­noa, että asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys vei Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nan tämän kan­sain­vä­li­sen kisan eh­dok­kaak­si ja pal­kin­noil­le asti.”

Jy­väs­ky­lä­läi­nen Solo Sokos Hotel Pa­vil­jon­ki vas­taa­not­ti pe­rä­ti kolme pal­kin­toa; Suo­men paras kau­pun­ki­ho­tel­li, Suo­men paras mo­der­ni luk­sus­ho­tel­li sekä Poh­jois-Eu­roo­pan paras de­sign­ho­tel­li.

“Ho­tel­lim­me tilat ovat en­si­luok­kai­sia, mutta asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den ko­ke­mus syn­tyy en­si­si­jai­ses­ti hyvän pal­ve­lun kaut­ta. Meil­lä asia­kas­pal­ve­luun suh­tau­du­taan in­to­hi­moi­ses­ti – se on suu­rel­la sy­dä­mel­lä teh­tä­vää työtä. Hen­ki­lö­kun­tam­me ym­mär­tää ja ar­vos­taa sekä oman että kol­le­goi­den te­ke­män työn mer­ki­tyk­sen”, iloit­see ho­tel­lin­joh­ta­ja Hannu Nirk­ko­nen. “Tii­mil­läm­me on us­ko­ma­ton kyky yl­lät­tää asiak­kaat joka päivä, on kyse sit­ten merk­ki­päi­vän huo­mioi­mi­ses­ta tai eri­tyis­toi­veis­ta”,

Ta­ri­na- ja de­sign­ho­tel­li Solo Sokos Hotel Es­to­ria pal­kit­tiin Viron paras de­sign­ho­tel­li -tun­nus­tuk­sel­la.

Kolme vuot­ta sit­ten ava­tun Es­to­ria-ho­tel­lin jo­kai­nen huone ker­too vie­raal­leen oman ta­ri­nan­sa Vi­ros­ta. Ta­ri­noi­ta sy­ven­tä­vät maan par­hai­den muo­toi­li­joi­den suun­nit­te­le­mat ka­lus­teet ja va­lai­si­met. De­sign ulot­tuu ho­tel­lis­sa aa­miais­tar­joi­luun asti: va­li­koi­ma on suun­ni­tel­tu yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten ra­vit­se­mus­asian­tun­ti­joi­den kans­sa. “Kun kiin­nos­ta­vat ker­to­muk­set yh­dis­ty­vät laa­duk­kaa­seen muo­toi­luun ja yk­si­löl­li­seen pal­ve­luun, pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me ylel­li­sen ho­tel­li­ko­ke­muk­sen”, sanoo ho­tel­lin­joh­ta­ja Klaus Ek.

The World Luxu­ry Hotel Awards -raati ar­vioi kil­pai­lus­sa mu­ka­na ole­via ho­tel­le­ja nii­den in­no­va­tii­vi­suu­den, de­sig­nin, ra­vin­to­la­tar­jon­nan, pal­ve­lun laa­dun, tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­sen, työ­tyy­ty­väi­syy­den ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen poh­jal­ta.

SAADUT PALKINNOT:

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na, Hä­meen­lin­na
Luxu­ry La­ke­si­de Hotel 2017, Fin­land
Luxu­ry Busi­ness Hotel 2017, Fin­land

Solo Sokos Hotel Pa­vil­jon­ki, Jy­väs­ky­lä
Best Luxu­ry City Hotel 2017, Fin­land
Best Luxu­ry Mo­dern Hotel 2017, Fin­land
Best Luxu­ry De­sign Hotel 2017, Nort­hern Eu­ro­pe

Solo Sokos Hotel Es­to­ria, Tal­lin­na, Viro
Luxu­ry De­sign Hotel 2017, Es­to­nia

PALKITTUJEN HOTELLIEN MUUT TUNNUSTUKSET:

Solo Sokos Hotel Es­to­ria
Maa­il­man 10. par­haan ho­tel­lin jou­kos­sa / Mat­kai­lu­leh­ti Mondo, lu­ki­ja­ää­nes­tys 2017
Viron TOP 5 -ho­tel­lien jou­kos­sa / Tri­pAd­vi­sor Viron par­haat ho­tel­lit 2017
Tal­lin­nan paras aa­miai­nen / Delfi.​maitsed.​ee -por­taa­li, 2015

Solo Sokos Hotel Pa­vil­jon­ki, Jy­väs­ky­lä
Suo­men 4. paras ho­tel­li / Tri­pAd­vi­sor Suo­men par­haat ho­tel­lit, 2016 ja 2017
Luxu­ry City Hotel / Luxu­ry Tra­vel Guide 2017
Sokos Hotel of the Year 2016 / Sokos Ho­tels
Sokos Ho­tel­lien paras asia­kas­tyy­ty­väi­syys 2012–2016
Best Luxu­ry Hotel, Fin­land / World Luxu­ry Hotel Awards 2015
Best Luxu­ry De­sign Hotel, Fin­land / World Luxu­ry Hotel Awards 2015

Lisätietoja:
Marika Haavisto, hotellipäällikkö, Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna, puh. 050 3883 393, marika.haavisto@sok.fi
Hannu Nirkkonen, hotellinjohtaja, Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä, puh. 050 3640 249,  hannu.nirkkonen@sok.fi
Klaus Ek, hotellinjohtaja, Solo Sokos Hotel Estoria, puh. +372 5680 9377, klaus.ek@sok.fi

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6