Yksityisen turvallisuusalan työryhmä esittää järjestyksenvalvojien koulutuksen pidentämistä

Yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittänyt työryhmä pidentäisi järjestyksenvalvojien koulutusta ja lisäisi koulutuksen osaamisvaatimuksia. Lisäksi työryhmä suosittelee toimenpiteitä, joilla kehitettäisiin alan ohjausta ja valvontaa.

Sisäministeriö asetti tammikuussa työryhmän arvioimaan yksityistä turvallisuusalaa. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotukset siitä, miten vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoiminnan ohjausta ja valvontaa sekä yksityisen turvallisuusalan koulutusvaatimuksia ja koulutuksen rakennetta voitaisiin kehittää.

Sisäministeriön työryhmässä olivat edustettuina oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Poliisihallitus, Opetushallitus, turvallisuusalan yritysten toimialajärjestö Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Lisäksi työryhmässä oli pysyvänä asiantuntijana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Työryhmä esittää muutoksia koulutuksen kestoon

Työryhmä esittää, että järjestyksenvalvojien koulutusta pidennetään. Työryhmä pidentäisi myös järjestyksenvalvojien kertauskoulutusta ja järjestyksenvalvojia kouluttavien koulutuksen kestoa.

Nykyisin vartijan peruskoulutus on vähintään 120 oppituntia. Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen kesto on 40 tuntia ja kertauskoulutuksen 8 tuntia. Monet yksityisen turvallisuusalan työntekijät ovat suorittaneet lakisääteisen koulutuksen osana turvallisuusalan perus- tai ammattitutkintoa.

Todennäköisyys joutua käyttämään toimivaltuuksia ja puuttumaan henkilön perusoikeuksiin vaihtelee eri yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. Todennäköisyys on suurimmillaan alueilla ja paikoissa, joille asetetaan järjestyksenvalvojia pitämään yllä järjestystä ja turvallisuutta.

Työryhmä lisäisi esimerkiksi voimakeinojen käytön lakisääteisiä edellytyksiä koskevaa opetusta.

Työryhmä tekisi turvallisuusalan omavalvonnasta velvoittavaa

Työryhmä esittää, että turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoiden omavalvonnasta säädettäisiin lainsäädännöllä. Nykyisin omavalvonnasta ei säädetä laissa, ja työryhmän arvion mukaan omavalvonnan taso yrityksissä vaihtelee.

Työryhmä ehdottaa, että lakiin kirjattaisiin velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma. Suunnitelmassa olisi kuvattava, miten toiminnassa käytännössä huolehditaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain säännösten noudattamisesta ja miten sitä seurataan.

Lisäksi työryhmä katsoo, että poliisilaitosten valvontakäytäntöjä tulisi edelleen yhtenäistää ja kehittää. Käytännön valvontatyössä keskeistä on vahvistaa paikallisten poliisilaitosten ja yksityisen turvallisuusalan toimijoiden yhteistyötä.

Osa työryhmän suosituksista edellyttäisi lainsäädäntömuutoksia. Mahdollisista yksityistä turvallisuusalaa koskevista jatkotoimenpiteistä linjataan myöhemmin. Työryhmän raportti tullaan lähettämään lausuntokierrokselle.

Lisätiedot:
poliisijohtaja Stefan Gerkman, p. 0295 488 552, etunimi.sukunimi@gov.fi

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6